SANG TRANG SỬ VÀNG

SANG TRANG SỬ VÀNG

Vũ trụ Thiên Ý huyền cơ
Anh Linh Quốc Tổ làm theo ý trời
Hồn thiên sông núi phù trì
Để cho cuộc sống đi vào huyền cơ
Không nên đàn áp chúng dân
Mà phải chuyển đổi sang trang sử vàng
Nước non nhất định yên bình
Việt Nam nhất định đăng trình ấm no
Việt Nam độc lập tự do
Việt Nam thoát khỏi lệ nô giặc Tàu
Việt Nam nước mạnh dân giàu
Việt Nam độc lập muôn đời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s