SANG TRANG SỬ VÀNG
Vũ trụ Thiên Ý huyền cơ
Anh Linh Quốc Tổ làm theo ý trời
Hồn thiên sông núi phù trì
Để cho cuộc sống đi vào huyền cơ
Không nên đàn áp chúng dân
Mà phải chuyển đổi sang trang sử vàng
Nước non nhất định yên bình
Việt Nam nhất định đăng trình ấm no
Việt Nam độc lập tự do
Việt Nam thoát khỏi lệ nô giặc Tàu
Việt Nam nước mạnh dân giàu
Việt Nam độc lập muôn đời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–