NHỮNG NGƯỜI CON LẠC LỐI

NHỮNG NGƯỜI CON LẠC LỐI

Mẹ Việt Nam
Nhìn những người con
Những hung thần
Những côn đồ
Sống bạo tàn
Quên giống nòi
Tàn sát anh em
Mất hết lương tri
Những bàn tay tội lỗi
Ôi thật là kinh tởm
Những bàn tay đập vỡ tình thương
Những bàn tay bốp chết chúng dân
Làm hại nước non
Chẳng kể Cha Ông
Cạn nghĩa sạch tình
Quên Cội quên Nguồn
Quên giống nòi quên cả Tổ Tông
Những người con đại ác đại bất nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s