KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC NGƯỜI NẦY

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC NGƯỜI NẦY

Đấu tranh cho Nhân Quyền Dân Chủ tự do. Nhưng không đá động gì đến Quốc Tổ Vua Hùng. Thậm chí không tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng. Thì chưa xứng đáng là con dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng.
Đấu tranh cho Dân Tộc cho non sông Tổ Quốc, mà không tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng, không theo lời dạy của người. Chỉ là đấu tranh cướp nước, cướp giang sang Vua Hùng mà thôi. Dù người là ai? là Tổng Thống hay Vua, Chúa cũng chỉ là ác nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Sẽ bị Hồn Thiên Dân Tộc. Quốc Tổ xoay chuyển sụp đổ tan tành. Công cướp nước chỉ là công cốc dã tràng, làm gì có chuyện muôn năm, tất cả đều trở thành mây khói.

Đây không phải là lời nói bừa, hãy suy nghiệm lại những triều đại lạc Cội lạc Nguồn xem thường Quốc Tổ, mất đi căn bản cái gốc nền tảng Dân Tộc năm nghìn năm Văn Hiến. Những người không tôn thờ Quốc Tổ, đương nhiên Quốc Tổ không ủng hộ che chở, không được Hồn Thiên sông núi bảo bọc, mà đôi khi còn nguy hiểm đến tánh mạng, vì nhà nước Tâm linh Văn Lang sẽ loại trừ những con người nầy. Những con người bỏ Cội bỏ Nguồn chưa xứng đáng là con dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s