KHÔNG THỂ NGỒI YÊN

KHÔNG THỂ NGỒI YÊN

Quân xâm lược, đi vào xâm lấn
Những người con, yêu nước lên đường
Mang gươm trí, thảo trừ ác bá
Cứu sơn hà, cứu lấy nước non
Rền vó ngựa, dậy vang đất nước
Rợp bóng người, chung sức chung tay
Khắp nước non, từ nam chí bắc
Giặc tới nhà, sống chết một phen
Khắp toàn dân, chung lưng quyết chiến
Gái như trai, già trẻ xung phong
Đánh cho lũ giặc nát tan
Đánh cho khiếp vía hồn kinh giặc thù
Đánh cho manh giáp không còn
Ra đi thời có ngày về thời không
Tiếng lên con cháu Rồng Tiên
Vùi chôn quân giặc cứu nguy nước nhà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s