CƯƠNG QUYẾT LOẠI TRỪ

Loại trừ tàn bạo, những dối gian
Để cho non nước, đặng bình an
Bài học nghìn năm, trong nô lệ
Sống trong đau khổ, những lầm than
Những người lãnh đạo, nên lựa chọn
Mới mong tránh khỏi, những gian nan
Cương quyết loại trừ, quân làm hại
Cơ nghiệp giang san, của Cha Ông
****
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————