CƯƠNG QUYẾT LOẠI TRỪ

CƯƠNG QUYẾT LOẠI TRỪ

Loại trừ tàn bạo, những dối gian
Để cho non nước, đặng bình an
Bài học nghìn năm, trong nô lệ
Sống trong đau khổ, những lầm than
Những người lãnh đạo, nên lựa chọn
Mới mong tránh khỏi, những gian nan
Cương quyết loại trừ, quân làm hại
Cơ nghiệp giang san, của Cha Ông
****
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s