CÁI VÈ-1

CÁI VÈ

Lưu danh để lại ác ôn
Cái vè nhục nhã vùi chôn họ hàng
Lưu danh để lại rủa nguyền
Làm cho cha mẹ cúi đầu trước dân
Cái vè để tiếng xấu xa
Vinh chi làm nhục tổ tiên với đời
Cái vè gian ác để rồi
Gieo nhân gặt quả đứng ngồi sao yên
Nhất là tàn bạo với dân
Nhất là phản bội non sông giống nòi
Cái vè cái vẽ cái vời
Cái gian cái ác để đời tiếng tăm
Ác cho hung
Ác cao siêu
Để rồi nhận lấy bấy nhiêu khốn cùng
Ác tài tình
Ác anh hùng
Ác điên khùng
Để rồi nhận lấy trùng trùng họa tai
Cái vè nầy chạy đi đâu
Hại dân hại nước hết mong thoát cùng
Ác danh tàn bạo, bạo tàn
Gặp thời công nghệ ghi hình chạy đâu
Tội ác lưu chuyển khắp nơi
Đi vào chứng tích hết mong cùng đường
Những ai con cháu bạo tàn
Hãy khuyên răng chúng đừng làm hại dân
Làm điều bất nghĩa bất nhân
Để rồi gặt hái họa tai khốn cùng
Cái vè dạy thế Ý Trời
Hồi tâm chuyển ý thiện lành vì dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s