TỰA NƯƠNG QUỐC TỔ-1

TỰA NƯƠNG QUỐC TỔ

Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Tựa nương Quốc Tổ đồng hành tiến lên
Thành công nhất định thành công
Hồn Thiên sống núi chở che phù trì
Việt Nam nhất định đổi đời
Muôn năm độc lập, trường tồn muôn năm
Không còn nô lệ lầm than
Không còn khốn khổ đeo mang đói nghèo
Không còn khốn khổ độc tài
Đa Nguyên, dân chủ, nhân quyền, tự do
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Nương theo Nguồn Cội Trời cho phúc lành
Việt Nam Quốc Tổ Vua Hùng
Uy linh vũ trụ khắp cùng càn khôn
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Tựa nương Quốc Tổ việc chi cũng thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s