CỘI NGUỒN

CỘI NGUỒN

Nước non có Cội có Nguồn
Phải đâu vô chủ tranh giành mà chi
Vua Hùng dựng nước dựng non
Dựng lên Bách Việt Văn Lang hào hùng
Nước non có chủ rõ ràng
Hùng Vương Quốc Tổ sáng ngời anh linh
Vì dân vì nước vì non
Phải cầu Quốc Tổ hiển linh phù trì
Dựng xây nhà nước chính quyền
Phải nên đồng thuận, đồng tình ý dân
Nước non đâu phải mới đây
Bao đời gìn giữ lâu xa Cội Nguồn
Đấu tranh loại bỏ những gì
Xấu xa tội lỗi, hại đời hại dân
Đấu tranh vì một Việt Nam
Văn minh xóa bỏ gian tham độc tài
Việc làm không phải dễ dàng
Nương vào Quốc Tổ mới thành đến nơi

Cây có gốc lo chi chẳng tốt
Có Vua Hùng trợ giúp linh thiên
Dù cho hung dữ đến đâu
Vô Hình điều khiển bình yên an toàn
Trong đấu tranh đồng hành Quốc Tổ
Có Vua Hùng hộ độ chuyển xây
Soi đường dẫn lối chở che
Vượt qua gian khổ chóng mau đạt thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s