QUỐC TỔ CHẤM CÔNG-1

QUỐC TỔ CHẤM CÔNG

Thiên ý Trời Cha đã chuyển xây
Vua Hùng Quốc Tổ chấm công lao
Huyền cơ đã chuyển thời phong Thánh
Ấn Bút đề thơ, cáo năm châu
* * *
Có công vì nước vì dân
Có công vì một Việt Nam đổi đời
Có công làm sạch môi trường
Có công xây dựng, nước nhà Việt Nam
Có công chuyển đổi nước non
Đi vào Dân Chủ, Đa Nguyên, Nhân Quyền
Có công xóa bỏ độc tài
Làm cho đất nước công bằng văn minh
Có công khơi dậy Ông Cha
Cội Nguồn truyền thống anh linh rạng ngời
Có công phản đối giặc Tàu
Cuồng đồ xâm lược nước nhà Việt Nam
Có công phản đối tà gian
Loại trừ chủ nghĩa Mác Lê loại trừ
Để cho non nước yên bình
Dân Giàu nước mạnh đăng trình ấm no
Có công truyền bá kinh thơ
Đi vào tận độ an vui sống còn
Nói chung dù là công gì
Không vì tư lợi riêng mình cá nhân
Công ít cũng được giàu sang
Mãn thân hồn được siêu sanh về trời
Nếu như hi sinh cuộc đời
Vì dân vì nước sáng ngời uy linh
Nhất định hiển Thánh vinh quang
Toàn dân đúc tượng muôn năm tôn thờ
Lời thơ truyền chỉ Vua Hùng
Phật,Tiên, Thánh , Chúa thi hành A Men
Nam Mô vô tận hư không
Ứng linh, linh ứng chuyển xoay khắp cùng
Những ai có công hội nầy
Tất cả đều được danh đề sắc phong
Thiên La, Địa Pháp ứng linh
Thi hành Thiên Ý khắp trong đất trời
Đạo, Đời cùng lúc song hành
Đại Đồng chủ nghĩa lẫy lừng năm châu
Việt Nam vị thế ngôi cao
Nhờ công góp sức Đồng Bào chung tay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s