TRĂM HOA CÙNG NGUỒN

TRĂM HOA CÙNG NGUỒN

Ta về Nguồn Cội Cha Ông
Thời ta mới biết, trăm hoa một nhành
Từ Nguồn từ Cội sanh thành
Cũng cùng một Cội sắc màu khác nhau
Khi ta lên tận non cao
Nhìn trăm ngọn núi, khác nào như ta
Khi ta tới đỉnh Ông Cha
Thời ta mới thấy nhân sanh một nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s