THẤY SAI THỜI SỬA

THẤY SAI THỜI SỬA

Nước với non, thế thời đen tối
Bạo, với tàn, dày xéo triền miên
Làm cho cuộc sống chẳng yên
Anh em tàn hại, tiêu tan giống nòi
Giặc trước mắt, hằng ngày xâm lấn
Nước với non, sắp mất đến nơi
Không lo chống trả ngoại xâm
Chỉ lo bảo thủ miếng ăn tục phàm
Nền Cội Nguồn, không màng nghĩ đến
Mà chỉ lo thôn tính lẫn nhau
Ngoại xâm khoan khoái biết bao
Phen nầy chúng nuốt đi tiêu chẳng còn
Đường đoàn kết, nghìn trùng xa tắp
Mãi hại nhau, tăm tối mịt mờ
Làm cho non nước tiêu điều
Con đường nô lệ, đã vào tận sân
Mau thức tỉnh, đồng cam cọng khổ
Trở về Nguồn rộng mở tình thương
Chung nhau hòa hiệp anh em
Tạo lên sức mạnh đánh tan quân thù
Thấy sai thời sửa khó gì
Lầm sai là chuyện bình thường xưa nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s