VẠN TÒA CUNG SON,

VẠN TÒA CUNG SON,

Chim khôn tìm cây mà đậu
Người khôn, chính nghĩa theo phò
Mới nên nghiệp lớn, vững bền dài lâu
Cảnh nhàn du, đào ao thả cá
Theo Vua Hùng truyền bá kinh thơ
Sự nghiệp trăm cách làm nên
Cần chi xảo trá, tranh danh, đoạt quyền
Về Nguồn Cội xây nền công lý
Trồng Nhân Quyền cấy giống Tự Do,
Công Bằng, Bình Đẳng đắp xây
Con đường hạnh phúc là đây đẹp lành
Lấy Dân làm Gốc xây thành
Lo gì chẳng đặng, vạn tòa cung son
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s