CHỦ NHÂN ÔNG

CHỦ NHÂN ÔNG

Trước đây, tôi mãi lạc đường
Giờ đây, tôi đã trở về chính tôi
Huệ quang soi sáng, sáng soi
Thấy rõ Phật Tánh đâu xa mà tìm
Càng cầu càng mất lạc đường
Càng tìm càng kiếm thời càng trống không
Lương Tâm là Phật, Thánh, Tiên
Luôn luôn tỏa sáng, biết bao đẹp lành
Vì do ác nghiệp che mờ
Nên không nhận biết Phật mình đâu xa
Thảm thương lạc lối uổng công
Trôi lăn khắp nẻo, tử sang khắp cùng
Họa tai khốn khổ dập dồn
Cũng vì lạc mất Cội Nguồn chân tâm
Không nhìn ra được chơn Ông
Lương Tâm Phật, Chúa, đâu xa kiếm tìm
Những người làm chủ Tâm Mình
Chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần đâu sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s