THUYỀN NGUỒN CỘI-1

THUYỀN NGUỒN CỘI

Bão tố đầy trời, vận nước non
Làm cho cuộc sống, khổ lầm than
Sóng cuồng sóng bạo, rền sông núi
Thuyền Nguồn vẫn lướt, vượt gian nan
Vững tay chèo lái, không thối chí
Cứu vớt dân tình, đến bình an
Lên thuyền Nguồn Cội, xa sóng dữ
Vượt qua bể khổ, đến vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s