PHÚC LÀNH AN VUI-1

PHÚC LÀNH AN VUI

Theo ai cho bằng Cội Nguồn
Theo chân Quốc Tổ cơ đồ dựng xây
Vinh hoa phú quý là đây
Tùy tâm tùy sức đắp xây son vàng
Công danh sự nghiệp rỡ ràng
Gia đình dòng họ phúc lành an vui
Đẹp mày đẹp mặt tổ tông
Không gì bằng được Cha Ông Cội Nguồn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s