KHÔNG GÌ QUÝ HƠN CỘI NGUỒN

KHÔNG GÌ QUÝ HƠN CỘI NGUỒN

Lạc Nguồn lạc Cội, chí nguy
Quên đi Quốc Tổ, mấy khi yên lành
Nước non phủ bóng u mờ
Ngoại xâm thôn tính cõi bờ nước non
Mất rồi Nguồn Cội Cha Ông
Tan đàn xẻ nghé tiêu tan giống nòi
Cơ đồ Nam Việt khốn cùng
Sai đường lạc lối, gieo vần hại nhau
Còn Nguồn còn Cội bình yên
Mất Nguồn mất Cội đảo điên nước nhà
Chiến tranh bão tố phong ba
Vùi chôn dân tộc, sơn hà điêu linh
Nát tan cơ nghiệp Việt Nam
Tạo ra địa ngục, trần gian khốn cùng
Mất rồi Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tránh sao cho khỏi, con đường tối tăm
Muốn yên đất nước Việt Nam
Trở về Nguồn Cội thờ tôn Vua Hùng
Làm cho đất nước thanh bình
không còn loạn lạc, dứt đường khổ đau
Cội Nguồn tốt đẹp biết bao
Làm cho cuộc sống ấm no sang giàu
Còn Nguồn tốt đẹp mọi điều
Thanh bình trổi dậy, nhà nhà yên vui
Không theo Nguồn Cội Cha Ông
Lấy đâu ra được, nước non yên bình
Đó là chân lý ở đời
Phải nên hiểu rõ vận thời nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s