HOÀN THÀNH SỨ MỆNH

HOÀN THÀNH SỨ MỆNH

Theo Quốc Tổ, con đường vì nước
Nguyện hết lòng, góp sức chung tay
Xem thường dư luận khen, chê
Vẫy vùng ngang dọc, chẳng nề lợi danh
Luôn an trụ Vô Vi Nguồn Cội
Mặc cho đời đâm thọc, chuyển xây
Hung sùng ác sát bủa vây
Thịnh, suy, phỉ nhục, yêu , tinh chận đường
Được cùng mất, không hề nghĩ đến
Tử cùng sanh, quên hết không màng
Tù dày, trù dập xem thường
Tiền tài cám dỗ, không hề lung lay
Lòng thoát khỏi, bủa vây xu thế
Một con đường, tiến tới vì dân
Ý Trời Ta quyết làm theo
Phá tan tắm tối vô minh chẳng còn
Lòng không thẹn, với lòng minh chính
Mãi tự hào. nối chí Cha Ông
Tài năng cống hiến nước non
Cho non cho nước, trổ xuân thanh bình
Ơn nghĩa trọng, đáp đền sông núi
Chọn con đường Thánh Đức đi lên
Xông pha biển giáo rừng gươm
Khơi nguồn hạnh phúc, Tự Do Nhân Quyền,
Vì cuộc sống Công Bằng, Bình Đẳng
Vì Văn Minh , Dân Chủ ấm no
Muôn năm độc lập âu ca
Không còn lệ thuộc, Tàu , Tây, Tây Tàu
Theo Quốc Tổ đâu nề gian khổ
Vì nước non, đâu kể gian nan
Xem thường dư luận khen chê
Bát phong xây chuyển chẳng hề động tâm
Vượt qua tất cả như không
Hoàn thành sứ mệnh Cha Ông trao truyền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s