CƠ VẬN HÓA

CƠ VẬN HÓA,

Hết đêm rồi lại tới ngày
Hết mưa tới nắng xoay vần đổi thay
Cơ vận hóa, không mong cũng đến
Đông hết rồi, chuyển tới là xuân
Hết hạ rồi lại sang thu
xoay vần thay đổi chuyển luân tuần hoàn
Cơ vận hóa, ai làm chi được
Đông chưa tàn, số phận bèo trôi
Nước non cách biệt chia đôi
Nồi da nấu thịt ôi thôi hãi hùng
Nỗi khoét sâu hận thù truyền kiếp
Khó xóa mờ hun hút tâm gan
Không ai cứu được oán oan
Hận thù chém giết, hết mong an lành
Cả hai bên ưu phiền bán lấy
Càng hại nhau, nào thấy bình yên
Nước non cứ mãi điêu linh
Giặc Tàu lợi thế cướp luôn nước nhà
Cơn nguy biến Vua Hùng trở lại
Mở con đường Nguồn Cội anh linh
Con đường đoàn kết anh em
Chung cùng một Cội quy nguyên Đồng Bào,
Cơ vận hóa xuân về đông biến
Ánh bình minh chiếu sáng nước non
Gươm thiên trí huệ truyền ra
Phá tan xâm lược cứu nguy nước nhà
Từ đây non nước thái bình
Dân giàu nước mạnh đăng trình ấm no
Lẫy lừng truyền thống Rồng Tiên,
Vẻ vang nước Việt uy linh giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s