CHẲNG RÕ THÔNG

CHẲNG RÕ THÔNG,

Bỏ Nguồn bỏ Cội, chẳng rõ thông
Chạy theo ảo ảnh, những viễn vông
Làm cho đất nước, càng hổn loạn
Cuồng phong nổi dậy, khắp non sông
Thử hỏi mấy ai, vì Nguồn Cội
Tôn thờ ca ngợi, đức Cha Ông
Quốc Tổ phải đành rơi giọt lệ
Hồn Thiên sông núi, hết ngõ trông
Thế thời cuộc thế càng vô định
Mong gì chống lại, lũ ngoại xâm
Đoàn kết sao thành, vì lạc Cội
Nước non lụn bại, vì phân tranh
Thắng Vua thua Giặc, đều bất lợi
Nhân Quyền, Dân Chủ, tận trời xanh
Tự do không thấy, thấy thù hận
Dân giàu nước mạnh, hết ước mong
Chẳng rõ chẳng thông, đường vận hội
Mong gì đất nước trổ hương bông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s