TIẾNG SẤM VĂN HÓA

TIẾNG SẤM VĂN HÓA

Chỉ có tiếng sấm anh linh Văn Hóa, mới làm cho quân thù khiếp sợ. Nhất là tiếng sấm Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời. Văn Hóa Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước. Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ.
***
Không có thứ vũ khí tối tân hiện đại nào mạnh hơn, vũ khí tối tân Chính Nghĩa.
Văn Hóa tối tân Chính Nghĩa mới thật sự là vô địch thiên hạ.
***
Ca ngợi Cội Nguồn Dân Tộc, ca ngợi non sông đất nước, ca ngợi Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước, Giữ Nước, để tỏ lòng yêu nước.
Người biết cách làm sáng tỏ lòng yêu nước, thì phải ca ngợi Cội Nguồn Dân Tộc, ca ngợi non sông đất nước, ca ngợi Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước, Giữ Nước.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s