NHẮN GỞI AI KIA

NHẮN GỞI AI KIA

Tuổi đời cũng đã, bóng xế tà
Đầu đội Cha Trời, tóc râm hoa
Đã từng vào chốn, cuồng phong bão
Dẫy đầy, cáo, sói. quỉ cùng ma
Sống chết coi thường, đâu bận đến
Rừng gươm, biển giáo cứ bước qua
Con đường phía trước, ta cứ tiến
Chỉ lùi một bước, giặc đâu tha
Nhắn gởi ai kia, vì non nước
Rồng Tiên bất khuất, cứ xông pha
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s