CHỐNG CHI CỘI NGUỒN

CHỐNG CHI CỘI NGUỒN

Trên đời cũng lắm cái ngu
Chống ai không chống, chống chi Cội Nguồn
Ơn Quốc Tổ, Vua Hùng dựng nước
Trả hết đâu, hổn láo bề trên
Một lời ca ngợi cũng không
Ngu si hủy bán Cha Ông của mình
Tội bất hiếu đành rành ra đó
Tội bất nhân, hôi thúi bẩn dơ
Ngông cuồng đả phá Cha Ông
Tưởng mình da sắt mình đồng hay sao

Những lời dạy truyền trao hậu thế
Chỉ con đường giải thoát tai ương
Làm cho non nước quê hương
Bình yên vạn sự tự do thanh bình
Vì ngu si ngông cuồng đả phá
Thời Cha Ông thâu phước để chi
Tai bay họa gởi phủ vây
Hồn linh sa đọa vùi chôn ngục hình
Nếu không thức tỉnh ngông cuồng
Phải bị trừng phạt thập phần chí nguy
Ăn năng sao kịp ngu thay
Chống ai không chống, chống chi Cội Nguồn
* * *
Văn Hoá Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s