GIAM MÌNH

GIAM MÌNH,

Tháng ngày vùn vụt, cứ trôi qua
Ngồi bên máy tính, cháo, tương, cà
Theo Ý Cha Trời, truyền cơ pháp
Vận hành Thiên Bút, kệ kinh ra
Đơn lẽ một mình, trong bốn vách
Giam mình tự trói, Ta với Ta,
Gặp lúc sơn hà, cơn nguy biến
Vùi đầu ra sức, tóc trổ hoa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s