DUYÊN PHẬN

DUYÊN PHẬN

Duyên phận gặp nhau, căn cơ là
Từ trong số kiếp, đã hà sa
Đã từng chung hội, nên nay gặp
Chung cùng chí hướng Ý Trời Cha
Dù chỉ gặp nhau, trong chốc lác
Tưởng chừng như gặp, rất lâu xa
Âu cũng là duyên, nhiều kiếp trước
Trần gian chung lối , hội kỳ ba
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s