CẢ ĐỨC LẪN TÀI

CẢ ĐỨC LẪN TÀI

Vì nước non, vì Nguồn vì Cội
Đức lẫn tài, hội tụ song song
Cứu dân cứu nước, cứu non
Làm cho đất nước bình an thái bình
***
Đường cứu nước, xa rời truyền thống
Thời lấy gì, đoàn kết chúng dân
Thành công là chuyện viển vông
Khác gì cách biển, ngăn sông vợi vời
Đường Nguồn Cội, con đường rộng lớn
Sao không đi gặt hái thành công
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Có nền Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền
Đâu cần tìm kiếm, kiếm tìm
Nằm trong truyền thống Cội Nguồn Ông Cha
Cứu nước Nguồn Cội không xa
Đạo , Đời chung hiệp bài ca viên thành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s