THIÊN ĐỊNH Ý TRỜI

THIÊN ĐỊNH Ý TRỜI

Văn Kinh Thiên Ý Cha Trời
Xây Nguồn đắp Cội cho đời nở hoa
Rồng Tiên phất phới âu ca
Nước non một dãy sơn hà bình yên
Từ đây nước Việt cõi tiên
Năm châu bốn bể, gắng liền Việt Nam,
Vua Hùng Quốc Tổ Chí Tôn,
Anh Linh đệ nhất, thế gian ai bằng
Thay quyền Thiên Ý Cha Trời,
Cứu nhân độ thế, khắp thời năm châu
Kỳ ba Thánh Đức gồm thâu
Làm cho thiên hạ thế gian một nhà
Đại đồng chủ nghĩa ra đời
Đi vào tận độ con người lên tiên
Việt Nam rực rỡ vô biên
Muôn năm độc lập vững yên trường tồn
Những ai có đủ duyên lành
Thời liền thấy rõ ý Trời huyền cơ
Thiên định con cháu Rồng Tiên
Vinh quang trổi dậy uy linh sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s