VĂN HÓA CỘI NGUỒN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

VĂN HÓA CỘI NGUỒN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

Đấng Tạo Hóa, Khai Hóa, Chúa Trời, Hay Như Lai, tuy nhiều danh từ. Nhưng đồng ám chỉ một pháp thân tối cao VÔ VI rộng lớn bao trùm hư không vũ trụ. Pháp thân Tối Cao Cội Nguồn nầy hiện thân con người. Chính là Cha Trời, Mẹ Trời. Xác thân tiểu thiên vũ trụ, Cốt RỒNG Cốt TIÊN.
Cốt Rồng vì xương sống con người hình chữ S , Nhờ xương sống Cốt Rồng hình chữ S nầy con người mới đứng thẳng được. Đầu đội trời chân đạp đất.
Cốt Tiên là nói đến thể xác con người có 80 vẻ đẹp 32 tướng tốt. Tinh Hoa tiên thiên vũ trụ.
Quốc Tổ Vua Hùng trước khi dựng nước Văn Lang đã thuyết giáo Văn Hóa Cội Nguồn, nói rõ giống dân Da Vàng Hồng Ngọc. Da Chàm Bích Ngọc, Da Trắng Bạch Ngọc, Da Đen Kim Ngọc. Da Đỏ Huyết Ngọc con cái nhà Trời, con của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Quốc Tổ dùng Văn Hóa Cội Nguồn hàng phục con người, Hội tụ Bách Tộc, trở thành dân tộc bách việt RỒNG TIÊN. Thống nhất về một Cội. Lập lên nhà nước Đa Nguyên Văn Lang. Sống trong ngôi nhà chung Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, Quyền Hiến Pháp, Quyền Luật Pháp, Quyền Đạo Pháp trở thành nền Quốc Đạo dân tộc. Đi vào ngũ trị . 1- Hiến Pháp Trị. 2- Luật Pháp Trị. 3- Đạo Pháp Trị. 4- Xã Hội Trị, 5- Gia Đình Trị . Ngũ Trị ra đời đi vào đời sống con người, Không những xã hội công bằng bình đẳng văn minh , mà còn dân giàu nước mạnh độc lập kéo dài 2701 năm. 79 năm dựng nước, 2622 năm giữ nước. Truyền được 41 đời 23 đời thượng Hùng Vương. 18 đời hạ Hùng Vương. Trên thế giới từ ngàn xưa cho đến ngày nay không có một đất nước nào kỳ diệu hưng thịnh kéo dài độc lập lâu như vậy,
– Hãy cầu lên Quốc Tổ, cũng như Cha Trời Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ, những khó khăn mà chúng ta không thể vượt qua, Nhờ vào quyền năng vô hạn của Cha Trời, Mẹ Trời cũng như tài chuyển xây Quốc Tổ. Chúng ta nhất định gặt hái những thành công. Niềm tin, đức tin, tự tin là quyết định tất cả. Pháp Thân Cha Trời, Mẹ Trời bao bọc xung quanh chúng ta, ví như loài cá sống trong nước. Cá cầu gì thì nước đều nghe rõ, vì nước bao bọc xung quanh con cá. Sự mầu nhiệm không từ đâu đến mà ở xung quanh chúng ta, khi ta cầu lên Cha Trời Mẹ Trời.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s