SƠ LƯỢC CƠ BẢN QUYỀN NĂNG QUỐC TỔ

SƠ LƯỢC CƠ BẢN QUYỀN NĂNG QUỐC TỔ

Quốc Tổ Vua Hùng chính là Quốc Vương Thỉ Tổ, hay còn gọi là Chí Tôn Thiên Đế. Di Lặc Tôn Vương Chuyển Luân, tuy nhiều danh xưng nhưng chỉ có một người.

Quốc Vương Thỉ Tổ Vua Hùng là con cả Cha Trời , Mẹ Trời. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Đứng đầu tam giáo: Phật, Thánh, Tiên.
Đứng đầu Ngũ Giáo: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Duy trì thất Giáo : Phật Giáo, Thánh Giáo, Tiên Giáo , Thiên Giáo, Địa Giáo, Nhơn Giáo , Thầy Giáo.
Nói tóm lại : Quốc Vương Thỉ Tổ, Chính là Chí Tôn Thiên Đế tối cao, con cả của Chúa Trời. Quốc Tổ gọi là Cha Trời. Tên Tộc Cha Trời là Long Hoa, Khi đã có con, gọi là Lạc Long Quân.
Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần. Làm con Kinh Dương Vương. Quốc Vương nước Xích Quỷ. Trở thành thái tử Hùng Lan. Thái Tử mang họ Trời, Trời Cao.
Thái Tử Hùng Lan mở rộng nước Xích Quỷ về Nam thành nước Văn Lang rộng lớn. Chuyển sang niên hiệu Hùng Vương. Truyền được 41 đời. 23 đời thượng Hùng Vương, 18 đời hạ Hùng Vương kéo dài độc lập 2701 năm. Nhưng vì thất truyền con cháu Việt Nam chỉ biết đến 18 thời Hùng Vương mà thôi, thiếu sót nhiều chưa được hoàn thiện lắm. Muốn biết về niên đại Hùng Vương hãy tìm đọc qua Long Hoa Mật Tạng Kinh. thời hiểu rõ tất cả 41 đời Hùng Vương.
Điều đáng nói ở đây: Quốc Tổ Hùng Vương sự hiện Thân cả Phật lẫn Chúa, cả Thần lẫn Thánh trong Huệ Mạng chơn linh Quốc Tổ Tam Giáo quy nguyên, Ngũ chi hiệp nhất. Quyền năng Quốc Tổ là vô tận.
– Con cháu Tiên Rồng hãy cùng nhau cầu lên Quốc Tổ, cầu lên Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ thời nhất định sẽ được như ý. Niềm tin là quyết định tất cả.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s