ĐỜI, ĐẠO-1

ĐỜI, ĐẠO.

Đạo, Đời nào có xa nhau
Tốt Đời đẹp Đạo, sống vui sống lành
Đời, Đạo chung một con đường
Vì dân vì nước, Đạo, Đời song song
Chỉ có những kẻ ác nhân
Theo đường ác Đạo hung hăng bạo tàn
Đạo, Đời đâu thể tách rời
Trong Đời có Đạo, vì người khác chi
Con đường Nguồn Cội cứ đi
Làm cho cuộc sống an vui thanh bình
Dựng xây non nước đẹp giàu
Nhân Quyền, Dân Chủ, công bằng tự do
Dân giàu nước mạnh ấm no
Đạo, Đời, Đời Đạo chung nhau một Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s