MÙA XUÂN TRỞ VỀ-1

MÙA XUÂN TRỞ VỀ

Tự nhiên, Đại Đạo xưa nay
Tánh không, vô tánh, đỉnh cao Đạo, Đời
Minh Tâm, Kiến Tánh sáng ngời
Sáng soi khắp cả, đất trời càn khôn
Đạo, Đời chung một Tánh Chân
Đắc thành , Tiên, Phật, Thánh, Thần, như nhau
Đời, Đạo hòa hiệp đắp xây
Cho non cho nước nở hoa thanh bình
Con đường Đời , Đạo viên thành
Ba La trí huệ, sáng bừng chân như
Làm chủ vũ trụ tam thiên
Theo đường Quốc Tổ quy nguyên một nhà
Đời, Đạo đâu thể tách rời
Chung cùng cứu nước chung là vì dân
Chung nhau đánh đuổi ngoại xâm
Giữ yên bờ cõi, non sông biển trời
Đạo, Đời, Đời, Đạo, Đạo Đời
Tốt Đời, đẹp Đạo, sáng ngời vinh quang
Nước non, non nước bình yên
Đạo, Đời hiệp nhất mùa xuân trở về
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s