NAM MÔ, A MEN

NAM MÔ, A MEN

Nam Mô Quốc Tổ Vua Hùng.
A Men, linh ứng khắp cùng thế gian
Huyền cơ Quốc Tổ chuyển luân
Ba La ứng hóa, Phật, Tiên, Thánh, Thần.
Hồn Thiên sông núi khắp cùng
Phò trì Quốc Tổ, thế thời chuyển xây
Nam Mô như ý A Men
Thiên La, Địa Pháp, bủa giăng lưới trời
Ma Ni, Thiên Ấn Đạo Tràng.
Vô Vi xây chuyển, hữu hình đổi thay
Lộ lần vàng rực hoa mai
Xuân bay khắp nẻo, thế thay đông tàn
Ba La Ấn, Bút, Ý Trời.
A Men tỏa sáng khắp thời càn khôn
Nam Mô ứng hóa hư không
Đất Trời Linh Ứng, triệt tiêu gian tà
Nam Mô Quốc Tổ Vua Hùng.
A Men Quốc Tổ thay Trời Ấn ban
Phong cho uy đức cao sang
Lừng danh khắp cả nước non đất trời
Việt Nam vận thế đổi đời
Vang lên tiếng sấm, khắp cùng năm châu
Tam quang xuất thế gồm thâu
Ngũ chi hiệp nhất, rõ bầu càn khôn
Nam Mô như ý A Men
Thiên Linh ứng hóa, lập lên thế thời
Việt Nam Thánh Đức ra đời
Rồng Tiên tỏa sáng, đất trời Việt Nam.
Huyền cơ Thiên Ý chuyển luân
Đông, Tây, chỉ một tối cao Vua Hùng.
Chúa Trời Cha Trời một người
Quốc Tổ con lớn, thay quyền Trời Cha
Ba La Thiên Ý Ba La,
Ấn Bút xuất thế nở hoa Ưu Đàm
Thiên Ấn vũ trụ sáng ngời
Hình người chính giữa, đất trời Quả Tim.
Nam Mô- A Men
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s