ĐẤU TRANH LÀ GÌ ?

ĐẤU TRANH LÀ GÌ ?

Đấu tranh chỉ là một phương thức.
Đấu tranh hủy diệt
Hay đấu tranh trường tồn
Nếu đó là đấu tranh cho công bằng , bình đẳng.
Đấu tranh cho Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do
Là đấu tranh văn minh tiến bộ, Tiến tới dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh.
Đấu tranh để rồi Độc Tài Độc Trị là đấu tranh hủy diệt. Đưa đến một thể chế xin cho, xã hội khó phát triển, dẫn đến đói nghèo lạc hậu. Nhất là mất những quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban cho, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Cội rễ của sự Dân Giàu, Nước Mạnh an vui hạnh phúc.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s