CÁI SAI CHẾT NGƯỜI

CÁI SAI CHẾT NGƯỜI

Chính sách ngu dân, đầu độc những học thuyết dơ bẩn. Làm cho dân không còn biết đúng sai, phải trái gì nữa. Đạo đức xuống cấp, độc ác tàn bạo dâng cao. Con người trở nên hung sùng ác sát vô cảm. Chính là mối nguy hại. Diệt Chủng khi biến loạn xảy ra. Bài học Camphuchia thời rõ. Nhất là nguy cơ mất nước rơi vào cảnh nô lệ, cũng chỉ vì bảo thủ ngôi vị độc tài mà truyền dạy chính sách ngu dân. Cái sai chết người là ở đây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s