LÀM NÊN NGHIỆP TRỜI
Văn Hóa Ý Trời
Phép mầu vô tận
Thậm thâm vi diệu
Chuyển vận hồn linh
Xoay chuyển thế gian
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi văn thơ Cội Nguồn
Huống chi là kẻ gian tà
Làm sao chống nổi Cội Nguồn văn kinh
Cội Nguồn Thiên Ý gồm thâu
Năm châu bốn biển một bầu anh em
Văn Thơ Thiên Ý tối linh
Chỉ cần truyền bá làm nên nghiệp trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-