LÀM NÊN NGHIỆP TRỜI

LÀM NÊN NGHIỆP TRỜI

Văn Hóa Ý Trời
Phép mầu vô tận
Thậm thâm vi diệu
Chuyển vận hồn linh
Xoay chuyển thế gian
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi văn thơ Cội Nguồn
Huống chi là kẻ gian tà
Làm sao chống nổi Cội Nguồn văn kinh
Cội Nguồn Thiên Ý gồm thâu
Năm châu bốn biển một bầu anh em
Văn Thơ Thiên Ý tối linh
Chỉ cần truyền bá làm nên nghiệp trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s