CHÍ TÔN THIÊN TỬ GIÁNG TRẦN LÀ AI ?

CHÍ TÔN THIÊN TỬ GIÁNG TRẦN LÀ AI ?

Ở vào thời đại khoa học, văn minh vật chất. Nhân loại đã xích lại gần nhau, cả thế giới đều mơ ước tiến lên Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, xóa bỏ độc tài độc trị công bằng bình đẳng văn minh.
Những nước văn minh đã có Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Ai cũng như ai đều bình đẳng công bằng trước Hiến Pháp Luật Pháp. Tư Pháp. Nhất là quyền con người Nhân Quyền, Quyền Dân Chủ Công Dân được phát huy và tôn trọng.
Thời đại khoa học nếp sống văn minh trí thức đỉnh cao, loại bỏ những gì bất lợi cho cuộc sống.
Thời chúng ta hãy bỏ chút thời giờ suy nghiệm xem. Thiên Tử giáng trần là ai. Sự xuất hiện ra sao ? Con người Thiên Tử, hay Văn Hóa Thiên Tử. Để cho phù hợp với xu thế văn minh không còn độc tài độc trị, Tiến tới Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng.

Thời Thiên Tử giáng trần chính là Văn Hóa Thiên Tử phù hợp với xu thế văn minh hiện đại Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng. Không ngoài Văn Hóa Cội Nguồn. Quốc Bảo Chân Kinh, Thiên Ấn Thiên Bút, Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ.
Và cũng chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn mới làm thay đổi cuộc sống, thay đổi tư duy, thành con người mới, xã hội mới
– Chúng ta muốn làm thay đổi vận mệnh của một xã hội không có sự chiến tranh đổ máu. Thời Thiên Tử giáng trần cứu dân, cứu nước đó. Chính là nền Văn Hiến Quốc Bảo Văn Hóa Cội Nguồn. Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ linh thiên vô cùng vô tận làm tỏa sáng cả Dân Tộc Việt Nam, rạng rỡ năm châu bốn biển.
Toàn Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, ở trong nước cũng như ngoài nước ra phò nền Văn Hiến Quốc Bảo lập công. Đi vào phong Thánh theo cơ thượng ngơn Thánh Đức. Những ai tự xưng Thiên Tử giáng trần đều là Thiên Tử giả hiệu.
Văn Hiến Quốc Bảo , Chính là nền Quốc Đạo Văn Hiến Đa Nguyên Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng. Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã dùng Văn Hóa Quốc Bảo khai dựng lập nên nước Văn Lang, cũng như nhà nước Văn Lang, Nhà nước của dân, do dân, vì dân, Công bằng bình đẳng.
Văn hóa Cội Nguồn ra đời 1985 đến nay 2019 được 34 tuổi 35 tuổi thời tỏa sáng cả dân tộc Việt Nam. Vì thế đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng xây dựng đời mới phải tôn thờ Quốc Tổ đi theo lộ trình Văn Hóa Cội Nguồn thời nhất định thành công.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s