SỰ KHẲNG ĐỊNH

SỰ KHẲNG ĐỊNH

Sự khẳng định trong lịch sử truyền thống dựng nước, giữ nước.
Ngoài dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng ra. Không ai có quyền làm chủ non sông tổ quốc nầy.
Sự làm chủ ấy là sự kế thừa những gì Cha Ông truyền lại.
Tuy nhiên: Vì hoàn thiện độc lập dân tộc, cũng như lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước. Ngoài yêu nước thương dân ra, còn phải là người có tài có đức. Am hiểu về sự lợi ích của khoa học. Cũng như Văn Hóa Cội Nguồn, giáo dục là quốc sách.
Hòa nhập hội nhập quốc tế không mất đi bản sắc Dân Tộc. Có nghĩa hòa nhập không hòa tan làm phai mờ truyền thống anh linh dựng nước giữ nước. Nhất là Văn Hóa Cội Nguồn Tiên Rồng cần phát huy truyền bá khắp cùng thế giới
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s