CAO NHÂN

CAO NHÂN

Hơn nhau không phải vì tiền
Hơn nhau không phải chức quyền giàu sang
Hơn nhau không phải học cao
Hơn nhau cách sống biết ta biết người
Hơn nhau ở tại tấm lòng
Thương yêu tất cả hòa đồng cùng nhau
Lòng từ cứu khổ thế nhân
Dắt dìu nhân loại siêu sanh về trời
Thương dân yêu nước khôn cùng
Vì Nguồn vì Cội mới là cao nhân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s