ĐẤU TRANH CHÍNH NGHĨA -1

ĐẤU TRANH CHÍNH NGHĨA

Đấu tranh đi đến Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ chỉ là đấu tranh cho cuộc sống công bằng bình đẳng tự do. Chưa phải là đấu tranh vì non sông tổ quốc.

Đấu tranh vì non sông Tổ Quốc là đấu tranh bảo vệ chủ quyền độc lập, đấu tranh giữ vững Cội Nguồn, gắng liền với Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng, Tự Do. Trở thành đấu tranh chính nghĩa. Vừa bảo vệ chủ quyền độc lập, vừa xây dựng cuộc sống văn minh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s