QUỐC TỔ- DI LẶC CŨNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI

QUỐC TỔ- DI LẶC CŨNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI

Không phải ngẫu nhiên sự trùng hợp giữa Quốc Tổ và Di Lặc đều nói về Long Hoa mà Long Hoa cũng chính là nói về Rồng Tiên. Truyền thống anh linh năm nghìn năm Văn Hiến của dân tộc Việt Nam .
Nền Văn Hiến Cội Nguồn nhân loại con người, liên quan đến toàn cầu năm châu bốn biển, năm màu da anh em.
Như vậy Quốc Tổ Vua Hùng cũng chính là Di Lặc. Hiện thân theo huyền cơ Tạo Hóa trước và sau mà thôi.
Điều đáng nói ở đây; Quốc Tổ Vua Hùng dựng nước Văn Lang sau năm nghìn năm tái sanh trở lại trần gian khi dân tộc Văn Lang trở thành dân tộc Việt Nam làm chủ Địa Long hình chữ S.
Quốc Tổ tái sanh trở lại trần gian, với mục đích là truyền dạy lại Văn Hóa Cội Nguồn, Đã thất truyền hơn hai nghìn năm, làm sáng tỏ năm nghìn năm Văn Hiến hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tỏ rạng khắp năm châu bốn biển.
Quốc Tổ Tái sanh mượn qua xác phàm tầm thường như bao con người khác. Nhưng điểm khác ở đây là nói ra Thiên Ý truyền dạy Quốc Bảo chân kinh cứu Dân Tộc Việt Nam thoát khỏi hiểm họa mất nước.
Như vậy Thiên Tử giáng trần chính là Huệ Mạng anh linh Quốc Tổ đầu thai mượn qua xác phàm trần tục. Không phải kim thân thật thể Quốc Tổ. Mà chỉ có pháp thân Huệ Mạng Quốc Tổ mới chuyển luân khắp thiên hạ, chuyển hóa khắp năm châu bốn bể. Lưu truyền sống mãi trải qua hàng nghìn hàng vạn thế hệ mai sau.
Huệ Mạng chơn linh Quốc Tổ. Chính là Văn Hóa Cội Nguồn 72 vị Thánh Vương Việt Nam ra phò rải rác khắp cùng thế giới. Về sau lên đến 108 vị Thánh Vương toàn cầu. Rồi đến 365 vị Thánh Vương đều là chơn linh các vị vua anh minh khắp địa cầu trải qua các thời kỳ đầu thai trở lại Từ thời Hùng Vương dựng nước tới bây giờ.
Nói tóm lại: Thiên Tử giáng trần, theo sấm cơ đã nói không phải là con người. Mà là Huệ Mạng chơn linh Quốc Tổ trở lại trần gian mượn qua thân xác phàm tục truyền lại Quốc Bảo chân kinh Văn Hóa Cội Nguồn của dân tộc Việt Nam nói riêng thế giới nói chung.
– Hãy cầu lên Quốc Tổ, cầu lên Cha Trời Lạc Long Quân, cầu lên Mẹ Trời Âu Cơ những khó khăn về vận mệnh đất nước. Nhất định Quốc Tổ cũng như Cha Trời, Mẹ Trời có cách chuyển xây giúp đỡ để cho con cháu Việt Nam chúng ta vượt qua mọi khó khăn chướng ngại, đi đến thành công đại thành công. Lòng tin, đức tin, niềm tin, sẽ đưa chúng ta đến những gặt hái tốt đẹp, trong công cuộc đổi mới đất nước.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s