NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Ở vào giai đoạn mạc pháp, mạc kiếp thế kỉ 17, 18, 19 . Nhất là giai đoạn thế kỉ 19 cuối kỉ nguyên 2000 năm thời những anh hùng lạc Đạo không sao kể hết. Sự tranh giành. thắng làm vua, thua là giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau.
Còn ở thời thượng ngơn Thánh Đức vì có Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện, Làm kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam , con cháu Tiên Rồng. Đồng thời Quốc Tổ hiển linh. Hồn Thiêng sông núi hòa nhập hồn thiêng con người, Điều hành vận mệnh đất nước, không còn cảnh thắng xưng Vua thua cho là giặc. Mà là chuyển đổi đất nước từ độc tài độc trị chuyển sang Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, độc lập đến ba nghìn năm tới, giai đoạn hết tiểu kiếp thứ 9 chuyển sang tiểu kiếp thứ 10, xem kinh Long Hoa sau thời Hậu Đế sẽ hiểu rõ hơn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s