ĐÂU THỂ NGỒI YÊN-1

ĐÂU THỂ NGỒI YÊN

Chúng dân đâu thể, mãi lặng im
Chờ chết, vào tay, giặc chiếm xâm
Nhân dân là chủ, xưa nay thế
Tự mình cứu lấy, nước nước non
Quét sạch ngoại xâm, con đường sống
Quét sạch gian tà, lũ bất nhân
Hiếu trung Tổ Quốc, không quỳ gối
Tiên Rồng là thế tiếp nối Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s