TẬP THƠ CƯỜI VỠ BỤNG: Bài 2

CHÚ HỀ SÂN KHẤU

Ngươi là ai ? Tôi là Lê Mác
Qua Việt Nam nổ pháo một phen
Với chiêu lừa phỉnh tối tân
Phải cho dân Việt biết tay cúi đầu
Và quả thiệt với tài bố láo
Mác cùng Lê miệng pháo khoe khoang
Mác Lê vô địch muôn năm
Vô Thần chủ nghĩa tiêu tan Thánh Thần

Pháo Mác Lê vang rền sông núi
Với cái tài học thuyết ngu dân
Làm cho dân chúng loạn tâm
Cúi đầu sợ hãi tôn vinh lạy thờ

Bổng Lê Mác nghe trời sấm sét
Vùng hào quang gào thét liên miên
Mác Lê khiếp vía hồn kinh
Lết bò, trốn chạy về tây hết hồn
Kìa một đạo Cội Nguồn tỏa sáng
Cứu Việt Nam thoát ách lệ nô
Vua Hùng ấn bút chuyển xây
Vang rền sấm nổ Mác Lê kinh hoàng
Tài khoác lác pháo mồm pháo miệng
Nghe sấm rền khiếp sợ trốn chui
Mỗi khi nhắc tới Hùng Vương
Tè ra khiếp vía, khiếp kinh hãi hùng
Thế là một trận vang cười
Chú hề sân khấu trò đời Mác Lê
* * *
Nguyễn Đức Thông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s