Ý TRỜI HUYỀN CƠ

Ý TRỜI HUYỀN CƠ

Anh Linh Quốc Tổ trở về
Ngự trên đất Việt, Ý Trời chuyển xây
Bút Trời chuyển động Đông, Tây
Thiên La, Địa Pháp, bủa vây khắp cùng
Văn thơ, kinh giáo ngập tràn
Phá tan bóng tối, địa đàng u minh
Mặt trời Văn Hóa sáng soi
Làm Trung Quốc chúng dân bừng bừng
Nổi lên giành lại chính quyền
Nước non Trung Cộng trở về với dân
Độc tài thay thế Đa Nguyên.
Tự do Dân Chủ văn minh đổi đời
Từ đây Trung Quốc quay đầu
Hướng về Nam Việt phục tùng đi theo
Anh Linh Quốc Tổ chuyển xây
Năm châu bốn bể, Đông, Tây, hội về
Việt Nam đệ nhất hoàn cầu
Anh Linh đất Việt sáng ngời Anh Linh.
Chúa Trời đã chọn Việt Nam.
Vua Hùng Quốc Tổ chuyển luân toàn cầu
Thay Trời truyền dạy Ý Trời.
Năm châu nhân loại lên đường hồi quy
Trở về Thiên Quốc quê hương
An vui cực lạc, sống trên cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s