VẬN NƯỚC NON.

VẬN NƯỚC NON.

Vận nước non, đến hồi chuyển hóa
Bắc, Trung, Nam, thi thố tài năng
Lọc lừa ( lựa), sàng lọc hiền nhân
Sang cơ Thánh Đức, dự phần hiển vinh
Sự im lặng, qua thời chứng xét
Lỡ thời cơ, thăng tiến lập công
Nghèo thời ra sức truyền kinh
Giàu thời quyên góp cứu dân khốn cùng
Đã ra sức, dù nhiều hay ít
Thời lòng vàng tỏa sáng như nhau
Công cao thời phước đức cao
Vì dân vì nước thanh danh lẫy lừng
Cơ thời vận, xoay vần lịch sử
Vận thời cơ, Dân Chủ Đa Nguyên.
Của tiền hãy giúp cho đi
Trong cơn hoạn nạn mới nên lẫy lừng
Cơ thời vận, thi hiền thi đức
Cơ lập đời thi thố tài năng
Có công cứu thế độ nhân
Vua Hùng Quốc Tổ anh linh danh đề
Chiếu theo Thiên Ý Cha Trời.
Chấm thi Rớt , Đậu, bảng vàng kỳ ba
Vì Nguồn vì Cội Ông Cha
Vì người, vì cuộc sống, thi trong hội nầy
Kỳ ba Thánh Đức ra đời
Việt Nam độc lập kéo dài ba nghìn năm
Đây là cơ hội lập công
Dễ đâu có đặng vô tâm vuột rồi
Phải chờ cuối tiểu kiếp thứ mười
Cơ Trời Thánh Đức mới thời hiện ra
Mười sáu triệu, tám trăm nghìn năm nữa lâu xa
Phải đâu dễ có Thánh Đức hội kỳ ba ra đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s