ẤN LỆNH THIÊN ẤN

ẤN LỆNH THIÊN ẤN

Kính thưa các Hiền Nhân, Trí Nhân, Thánh Nhân, những tư tưởng lớn vì tương lai đất nước Việt Nam, Sự gắng sức của các Thánh Nhân là đưa dân tộc Việt Nam vượt lên tất cả. Nếu các Thánh Nhân không có Bảo Vật trong tay. Các Thánh Nhân lấy gì để mà vượt qua chủ nghĩa Cộng Sản, thậm chí chủ nghĩa Tư Bản. Vượt qua các Tôn Giáo, Đạo Giáo, đi đến hợp chủng nhân loại đại đồng thống nhất toàn cầu nói chung Việt Nam nói riêng.
Vì thế Tạo Hóa cũng là Chúa Trời, Cha Trời Nam Mô A Men chuyển hóa Quốc Bảo suốt 30 năm để thành những bộ kinh Vũ Trụ Quốc Bảo trao cho các Ngài , để các Ngài chuyển xoay toàn cầu cứu nhân loại nói chung, Việt Nam nói riêng.
Làm việc cho Trời phải có Ấn lệnh của Trời chính là Thiên Ấn Hình Quả Tim Vũ Trụ Nam Mô A Men , Chính Giữa Thiên Ấn có hình Thập Tự Giá. Thiên Ấn Tối Linh. Có Công Năng Hiệu Triệu. Hiệu Lịnh Tất Cả, Quỉ Thần, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, Ấn Lệnh của Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s