SỰ LỰA CHỌN -1

SỰ LỰA CHỌN -1

Khi đất nước lâm nguy, chúng ta ước mơ Quốc Tổ xuất hiện cứu lấy dân tộc chúng ta. Nhưng chúng ta nào có ngờ Quốc Tổ có tới hai thân. Thân phàm tục chỉ là thân mượn. Còn Pháp Thân Huệ Mạng mới chính là Pháp Thân Anh Linh Quốc Tổ.
Quốc Tổ bằng xác thân phàm tục, thọ cao lắm trăm tuổi là cùng.
Quốc Tổ bằng Căn Thân Huệ Mạng thọ ngang Trời Đất bất diệt,
Quốc Tổ bằng xác thân phàm tục, quá nhỏ bé như hạt bụi khó mà cứu con dân Đại Việt con cháu Tiên Rồng thoát khỏi tai kiếp nô lệ. cũng như nạn diệt chủng xâm lăng Trung Cọng.
Để cứu lấy kiếp nạn tai ương con dân Đại Việt có hiệu quả. Quốc Tổ phải hiển hiện Pháp Thân Huệ Mạng Anh Linh của chính mình chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Sự hiển hiện Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ viết lên Thiên Ý Cha Trời làm cho xác thân phàm tục đi vào kiệt sức có thể nói Quốc Tổ bỏ lại xác phàm bất cứ lúc nào. Nếu Quốc Tổ về trời sớm là một tổn thất lớn cho dân tộc Việt Nam.
Pháp Thân Huệ Mạng Căn Thân Anh Linh Quốc Tổ gồm:
1- Long Hoa Luật Tạng Kinh
2- Long Hoa Thiên Tạng Kinh
3- Long Hoa Pháp Tạng Kinh
4- Long Hoa Mật Tạng Kinh
5- Sau Thời Hậu Đế Kinh
6- Long Hoa Giới Đức
7- Hiến Luật Quốc Đạo
8- Quốc Bảo Khai Kinh
9- Long Hoa Lược Truyện
10- Long Hoa Đại Cương
11- Nhơn Luân Hiếu Nghĩa Kinh
12- Long Hoa Thị Tập Lửa Thiên
13- Long Hoa Thi Tập Hữu Ích
14- Long Hoa Thi Tập Thời Đại
15- Văn Lang Chiến Sự 1
16- Văn Lang Chiến Sự 2
17- Văn Lang Chiến Sự 3
18- Văn Lang chiến sự 4
19- Long Phụng Hiệp Nghĩa
20- Câu Chuyện Hồng Trần
21- Văn Học Nghị Luận
Còn nhiều kinh luân, cũng như Văn, Thơ, Sử khác nữa, quý hiếm vô cùng vân. v ..
Chỉ có Căn Thân Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ, trở thành Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Bảo mới đưa dân tộc Việt Nam tới đỉnh vinh quang. Thoát kiếp nô lệ sáng ngời khắp năm châu bốn bể. Tất cả là sự thật không có chuyện mộng mơ, hay hảo huyền gì cả. Có thể nói là tai nghe mắt thấy, tay sờ đụng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s