ANH LINH QUỐC TỔ -1

ANH LINH QUỐC TỔ

Hãy tin Quốc Tổ Vua Hùng
Thành tâm cầu nguyện sẽ thành ước mơ
Cầu cho non nước tai qua
Cầu cho dân tộc bình yên, yên bình
Quốc Tổ là đấng con trời
Thần thông trí tuệ ai bằng được đâu
Quyền năng vô tận vô biên
Thành tâm cầu nguyện hiển linh cấp kỳ
Cầu ai cho bằng cầu người
Anh Linh Quốc Tổ khắp cùng anh linh
Lòng thành cầu đến Hùng Vương
Liền nghe dòng máu trong tim hào hùng
Liền nghe khí thế Tiên Rồng
Bừng lên khí phách đất trời chuyển xoay
Khí thiên sông núi khắp nơi
Phá tan hung khí tối đen bao trùm
Làm cho đất nước chuyển mình
Hào quang truyền thống sáng ngời nước non
Vua Hùng chuyển vận huyền cơ
Phật, Tiên, Thánh, Chúa ra tay phò trì
La Thần cùng với Địa Thần
Vô hình điều khiển hữu hình xưa nay
Tâm Linh, Quốc Tổ chuyển xây
Bình yên vạn sự vượt qua khốn cùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Không cầu Quốc Tổ thì còn cầu ai
Quốc Tổ Ông Tổ dựng non
Gắng liền ruột thịt máu xương đồng bào
Cầu ai cho bằng cầu người
Chung lòng cầu nguyện thấy liền hiển linh
Cầu cho dân tộc lớn lên
Cầu cho đất nước văn minh đổi đời
Cầu cho nước mạnh dân giàu
Cầu cho sạch bóng giặc tàu ngoại xâm
Cầu cho đất nước tự do
Nhân Quyền Dân Chủ ấm no công bằng
Cầu cho đát nước vươn mình
Dân giàu nước mạnh sánh cùng năm châu
Đã cầu nhất định linh thiên
Tiên Rồng nòi giống đăng trình cung mây
Đã cầu linh ứng chẳng sai
Việt Nam nhất định đổi thay cuộc đời
Thành tâm cầu nguyện Vua Hùng
Nam Mô như Ý, Đất Trời chuyển xoay
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s