NGUYỆN CẦU -2

NGUYỆN CẦU -2

Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Thành tâm cầu nguyện một lòng thiết tha
Vua Hùng Quốc Tổ tối cao
Quyền năng vô tận cứu nguy nước nhà
Thần thông trí huệ hà sa
Chuyển xây cuộc thế vượt qua khốn cùng
Lòng thành con cháu Tiên Rồng
Ba La thấu đến Cửu Huyền Trời Cha
Cứu nguy đất nước tai qua
Cứu nguy dòng giống Lạc Long yên bình
Nam Mô Nguồn Cội, Cội Nguồn
A Men vô tận phép mầu vô biên
Cứu nguy non nước, nước non
Không còn nô lệ, khổ đau không còn
Không còn lạc hậu đói nghèo
Ứng Linh, linh ứng thế tình chuyển xoay
Nước non tan biến u minh
Hào quang Thánh Đức chuyển mình sáng soi
Việt Nam Quốc Nạn tai qua
Việt Nam thoát khỏi binh đao phen nầy
Hồn Thiên dân tộc khắp cùng
Năm nghìn năm Văn Hiến lẫy lừng ứng linh
Cứu nguy đất nước non sông
Không còn khốn khổ ngoại xâm hoành hành
Ba La Quốc Tổ Vua Hùng
Quyền năng vô tận cứu cùng cháu con
Việt Nam con cháu Việt Nam
Lòng thành cầu nguyện, thiết tha nguyện cầu
Cầu lên Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tổ Tiên, Địa Mẫu, Cha Trời ứng linh
Ban cho đất nước chúng con
Không còn khốn khổ nạn tai không còn
Nam Mô Quốc Tổ Vua Hùng
Ba La Yết Đế sáng bừng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s