NẾU ĐÃ CÓ DUYÊN —1

NẾU ĐÃ CÓ DUYÊN —1

Chí lớn cỡ nào, cứu nước non
Hay là cứu cả, thế nhân gian
Hùng, bi, trí, đức, vầy cuộc thế
Văn hóa Cội Nguồn, một bước sang
Nếu không phải thế, là cục đất
Khi vào cuộc thế, cũng rã tan
Nếu đã có duyên, cùng chung lối
Thiên Ý tôn thờ rạng vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s