SÓNG SAU
CAO HƠN SÓNG TRƯỚC

Hết họa tới phúc xưa nay
Lớp sóng sau
Cao hơn sóng trước xảy ra bình thường
Việt Nam cũng đã đến hồi
Cây khô giờ lại, đâm chồi nở hoa
Nghìn năm nô lệ gian nan
Đến hồi chấm dứt chuyển sang phúc lành
Việt Nam con cháu Tiên Rồng.
Uy linh vạn cõi lẫy lừng trời mây
Rồng Tiên hội tụ cao bay
Gió xuân trỗi dậy, thế thay đông tàn
Tự do, Dân Chủ, Nhân Quyền.
Thênh thang cuộc sống lên bờ giàu sang
Hết họa tới phúc xưa nay
Lớp sóng sau
Cao hơn sóng trước xảy ra bình thường
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-